Afdeling Archief

De archieven van het bisdom gaan terug tot het jaar 1559, het jaar waarin het zogenaamde eerste Bisdom Roermond tot stand kwam. De archiefbescheiden betreffende de periode 1559 – 1801 en 1840 – 1940, bevinden zich bij het Rijksarchief in Limburg te Maastricht en zijn openbaar voor derden.

De archieven vanaf 1940 bevinden zich nog bij het bisdom zelf en zijn niet openbaar. Het beheer hiervan geschiedt door de archivaris, die hierbij wordt ondersteund door enkele medewerkers en vrijwilligers.

Het Bisschoppelijk Archief adviseert tevens parochies en andere kerkelijke instellingen op het gebied van archiefbeheer.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de archivaris van het bisdom:
drs. Mart Bohnen, tel. 0475-386775, e-mail

     
     
     
     
     
Susteren-Echt