Bezinning op het Woord

  

Zondag 22 oktober 2017 (29e zondag door het jaar - Missiezondag)

 

Opkomen en uitkomen voor Christus is onze missie

Misbruik maken van iemands oprechtheid, dat is wat de Farizeeën vandaag met Jezus proberen uit te halen. Dat Hij inderdaad oprecht is, d.w.z. iemand die zich niet anders voordoet dan Hij in werkelijkheid is, dat is blijkbaar wat ze in de tussentijd van Jezus aan de weet zijn gekomen: “Gij stoort U aan niemand, want Gij ziet de mensen niet naar de ogen.” Het feit dat ze Jezus vandaag in zijn eigen woorden willen vangen, geeft al aan dat ze zelf alles behalve oprecht zijn. Want het is hun blijkbaar niet om het (juiste) antwoord op hun vraag te doen, maar om daarin iets te vinden waarmee ze Jezus kunnen vangen. Hun ‘valsheid’ is ook wat Jezus doorziet als Hij hen als ‘huichelaars’ betitelt. Een huichelaar is precies het tegenovergestelde van een oprecht persoon: iemand die zich anders voordoet dan hij in werkelijkheid is.
 
 
Niemand wil graag voor huichelaar doorgaan, maar of wij wel zo oprecht zijn zoals dat van ons volgelingen van Christus verwacht zou mogen worden? Weten wij wel van onszelf wie we zijn respectievelijk waar we voor staan? Waar zijn onze overtuigingen eigenlijk op gebaseerd? Op wat ‘de anderen’ ervan vinden, de mensen die zich graag via de media laten horen en vertolken wat tegenwoordig als algemeen aanvaard geldt? Of hebben we ook en vooral een innerlijke overtuiging, een ‘geweten’ dat ons doen en laten verantwoordt? Als puntje bij paaltje komt is dat ‘geweten’ niet eens een eigen overtuiging als wel “een wet, die (de mens) zichzelf niet stelt, maar waaraan hij moet gehoorzamen en waarvan de stem, die hem steeds weer oproept om het goede te beminnen en het kwade te vermijden, op het juiste moment doorklinkt in de oren van zijn hart … Want de mens heeft de door God geschreven wet in zijn hart. Het geweten is de meest verborgen kern en heiligdom van de mens, waarin hij alleen is met God, wiens stem in hem weerklinkt” (GS 16; CKK 1776).
 
Als dat van nature al geldt voor iedere mens, dan toch zeker voor Gods Zoon die mens werd en wiens overtuiging helemaal samenvalt met Gods wil. En zijn zending (‘missie’) was het en is het om die wil niet alleen kenbaar te maken, maar ook ten uitvoer te brengen, niet alleen in zijn eigen woorden en daden, maar ook in die van zijn volgelingen. Op- en uitkomen voor Christus is dus uit- en opkomen voor Gods wil, voor God die wil dat alle mensen gered worden (1 Tim. 2,4); dat is zowel de zending (‘missie’) van de Kerk in het algemeen, als van alle kerkleden in het bijzonder. Daar in alle oprechtheid, maar ook in alle vrijmoedigheid voor uit- en opkomen, dat is ook in deze tijd geen sinecure. Zeker niet in een tijd waarin er steeds minder begrip is voor normen en waarden die de tijd overstijgen.
 
Dat God wil dat alle mensen gered worden, dat geloven we best en misschien wel graag. Maar de manier waarop Hij dat wil doen: dat Hij dat heeft willen doen in en door zijn menswording in Christus, de menswording die zich in en door zoiets als de Kerk voortzet? De aanmatigende pretentie die Jezus had (vgl. Mt.13,54vv) is inmiddels overgegaan op de Kerk, bijvoorbeeld dat er buiten de Kerk geen heil is (CKK 846-848). Dergelijke aanspraken maken het er ook voor de Kerk in het algemeen en voor ons kerkmensen in het bijzonder niet gemakkelijker op om daarvoor uit- en op te komen. Toch hoort ook dat erbij. Dat we echter wat dat betreft niet bang zijn voor de mensen, voor wat zij er misschien van zouden kunnen vinden; dat we wat dat betreft eerder vertrouwen op het voorbeeld en de voorspraak van de heiligen in deze, iets waarover de apostel Paulus vandaag in de tweede lezing spreekt. Dat wij in alle oprecht en met alle vrijmoedigheid voor ons geloof durven uit- en opkomen, “niet alleen met woorden, maar met kracht en heilige Geest en volle overtuiging.”
 
Afbeelding: Luc blomme/bijbel in 1000 seconden
 

 

Bezinning op het Woord

Bezinning op het Woord is een uitgave van Dienst Liturgie en Kerkmuziek van het Bisdom Roermond. De uitgave is bedoeld voor allen die zich willen verdiepen in de liturgie van de eucharistie. Bezinning op het Woord biedt een inleiding, een korte bezining, voorbeden en verwijzingen naar de teksten van de dagelijkse liturgie. 

 

Abonnement

Bezinning op het Woord verschijnt elke maand als handzame brochure. Kosten abonnement:

Particulieren Nederland/België: € 21,50
Parochie en kloosters in Nederland/België: € 24,-
Overige Europese landen: € 41,50
Buiten Europa: € 51,50

 

Administratie Bezinning op het Woord (BOHW)

Postbus 470
6040 AL  Roermond
abonnement-bohw@bisdom-roermond.nl

     
     
     
     
     
Susteren-Echt