Artikelen december 2017

Het bisdom publiceert elke maand een aantal kant en klare berichten voor parochiebladen, parochiewebsites of andere publicaties. U kunt de berichten hieronder gratis downloaden voor uw publicaties. Als u uw mailadres doorgeeft op persdienst@bisdom-roermond.nl krijgt u de berichten maandelijks in uw mailbox.

Download hier de WORD-versie van de berichten >>


Bij de Advent
Advent

Duuster wurt ’t óm ós haer,
de nach is lank en zjwart.
Veer vroage Uch in deze tied:
Brèng leech toch in oos hart!

De twiefel maak zich meister sóms,
versjtaot Geer oos versjtandj?
Veer baeje Uch noe ’t neuëdig is:
Och bei ós aan Eur handj?

Veer weite ’t waal, mer ’t geit dèks neet,
oos gemood is kawd en kil.
Veer sjmeke Uch: och help ós noe
en werm toch oze wil!

Dan weike weer ós sjtömme los
en kriege volle klank.
Veur Uch klinkt dan, es ’t kerstmis is,
weer oze blieje zank!

Jean Dewaide, Geleen
Uit: D’r Hergod versjteet och plat (2010)


Afscheidsviering bisschop Frans Wiertz 

Op 2 december hoopt onze bisschop, Mgr. Frans Wiertz, zijn 75everjaardag te vieren. Hij legt dan zijn bisschoppelijke taken neer. Een week later, op zaterdag 9 december, neemt hij officieel afscheid. Om 10.30 uur is er dan een afscheidsviering in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond en aansluitend een receptie in TheaterHotel De Oranjerie. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Mgr. Wiertz heeft aangegeven bij gelegenheid van zijn afscheid geen persoonlijke cadeaus te willen ontvangen. Wie toch een blijk van waardering wil geven, kan dit doen met een financiële bijdrage ten behoeve van diaconale projecten in Limburg en in het bisdom Lahore in Pakistan, waarmee de bisschop zich zeer verwant voelt. Bijdragen zijn van harte welkom op IBAN: NL83INGB0001030800 t.n.v. Bisdom Roermond, onder vermelding van ‘afscheid Mgr. Wiertz’


Bidden voor een goede bisschop

Bisschoppen zijn niet zomaar de ‘managers’ van de kerk. Een bisschop is op de eerste plaats een herder, in het Latijn ‘pastor’ genoemd. Hier is ook het woord pastoor van afgeleid. De bisschop is de belangrijkste herder van de gelovigen in een bisdom. Daarnaast is een bisschop ook leraar: de belangrijkste verkondiger van het geloof in een bisdom. En op de derde plaats is hij bestuurder en moet hij zorgen dat in een bisdom het kerkelijk leven goed functioneert. 

Met deze drie taken zijn bisschoppen de opvolgers van de apostelen. Na de hemelvaart van Jezus en het eerste Pinksterfeest trokken zij erop uit om het geloof te verkondigen en kerken te stichten. Na een gebed tot de Heilige Geest wezen zij door handoplegging opvolgers aan, die op hun beurt ook baden voor goede opvolgers en die door handoplegging zegenden en wijdden. Zo is het ambt van bisschop ontstaan. 

De huidige bisschoppen treden nog steeds in de voetsporen van de apostelen. Ze worden niet zomaar aangewezen. Het is het vaste geloof van de Kerk dat de uitverkiezing van bisschoppen wordt ingegeven door de Heilige Geest. Het is geen baan waarnaar je solliciteert. Het is Gods Geest die je roept en zendt. Daarom is het in deze periode, waarin wij de benoeming van een nieuwe bisschop voor het bisdom Roermond verwachten, belangrijk om te bidden voor de Kerk in ons bisdom en voor een goede nieuwe herder, leraar en pastor op de zetel van Roermond. 


Twee boeken bij afscheid bisschop

Bij gelegenheid van het afscheid van bisschop Wiertz verschijnen er twee boeken. In Hij is ons levenzijn de belangrijkste columns die de bisschop de afgelopen jaren schreef, verzameld en gebundeld. Het boek is een vervolg op de bundels met columns die eerder werden uitgegeven. Hij is ons leven is een uitgave van uitgeverij TIC in Maastricht, die ook de eerdere de bundels verzorgde. 

Het tweede boek dat verschijnt, heet Bisschop Frans Wiertz met als onderkop Missionair testament. Dit is een interviewboek, waarin de bisschop terugblikt op zijn jaren als priester en tevens zijn visie op de toekomst van de kerk schildert. Dat kan volgens hem alleen een missionaire toekomst zijn. Het boek is geschreven door Christian van der Heijden, die onder meer als journalist bij de KRO werkt. Hij heeft een aantal lange gesprekken met bisschop Wiertz gevoerd. De weerslag daarvan is te lezen in dit nieuwe boek. Bisschop Frans Wiertz, missionair testament is een uitgave van uitgeverij Adveniat in Baarn. 

Beide boeken zijn sinds eind november in de boekhandel verkrijgbaar en bij het Carolushuis van het bisdom: www.carolushuis.nl

Titel: Hij is ons leven
Auteur: bisschop Frans Wiertz
ISBN: 978-94-91561-89-4
Prijs € 17,90

Titel: Bisschop Frans Wiertz, missionair testament
Auteur: Christian van der Heijden
ISBN: 978-94-92093-53-0
Prijs: € 19,50


Je moet het maar weten
De benoeming van een bisschop

Bisschoppen zijn de opvolgers van de apostelen. Door de eeuwen heen hebben bisschoppen steeds nieuwe bisschoppen gewijd. Zo is een ononderbroken lijn ontstaan van elkaar opvolgende bisschoppen, die terug te voeren is tot de eerste leerlingen van Jezus. We noemen dit de apostolische successie. 

Hoe wordt nu een opvolger gekozen? Als een bisschop 75 jaar wordt, moet hij zijn ontslag aanbieden aan de paus. Elk bisdom heeft een kathedraal kapittel. Dat is een groep priesters, die een bisschop over allerlei belangrijke zaken adviseert. De leden van het kapittel worden kanunniken genoemd. Op het moment dat een bisschop weggaat, moeten deze kanunniken een lijstje maken met de namen van drie priesters die volgens hen het meest geschikt zijn om bisschop te worden. Dat lijstje sturen ze naar de nuntius. Dat is de ambassadeur van de paus in Nederland. 

De namen worden ook besproken in de Bisschoppenconferentie. De andere bisschoppen mogen daar hun mening over geven en er eventueel namen aan toevoegen. Ook die lijst gaat naar de nuntius. Deze schrijft een advies voor de paus en stuurt alle informatie naar Rome. Dit gebeurt overigens achter gesloten deuren en de betrokken mogen er met niemand over praten.

Er zijn over de hele wereld meer dan drieduizend katholieke bisschoppen. De paus kan ze natuurlijk niet allemaal persoonlijk kennen. Daarom heeft hij in Rome een eigen kantoor – de Congregatie voor de Bisschopsbenoemingen – dat het voorwerk doet. Als het verzoek van een nuntius binnenkomt om ergens in de wereld een nieuwe bisschop te benoemen, dan doet deze Congregatie op basis van alle informatie die ze hebben een voorstel aan de paus. Deze is vervolgens helemaal vrij om dit voorstel over te nemen of om toch iemand anders te benoemen.


Kerk herdenkt aidsslachtoffers

Over de hele wereld wordt op vrijdag 1 december stilgestaan bij de tienduizenden die slachtoffer zijn van de ziekte Aids. Ook de Kerk wil – geïnspireerd door het geloof – aandacht schenken aan de zieken en aan alle hulpverleners. Tijdens Wereld Aidsdag organiseert Buddyzorg Limburg samen met het bisdom een minisymposium.

Het symposium vindt plaats op verschillende locaties in Maastricht. De dag begint om 15.00 uur bij het COC met een ontvangst, gevolgd door een inleiding door Hans Meex. Om 17.30 uur is er bij het oecumenisch studentenpastoraat een gezamenlijke maaltijd, die om 19.00 uur gevolgd wordt door een lezing in de raadzaal van de Gemeente Maastricht. Om 20.30 uur is er een gebedsdienst in de dagkapel van de Sint-Servaasbasiliek. De bijeenkomst wordt besloten met een informeel samenzijn.

In onze parochies zullen we tijdens de vieringen in het weekeinde van 2 en 3 december – de eerste zondag van de Advent – ook aandacht aan Wereld Aidsdag besteden. 

[Noot voor de redactie: op de website van het bisdom zijn met betrekking hierop vanaf eind november preeksuggesties en voorbeden te vinden. Deze worden dan ook digitaal aan de parochiegeestelijkheid toegezonden]


“Heer, geef hun de eeuwige rust…”
Waarom ons bestaan niet zinloos is 

Bij gelegenheid van Allerzielen is menig graf weer liefdevol opgepoetst en met bloemen gesierd. Het is een sterke traditie dat we veel aandacht hebben voor onze familie, vrienden en bekenden die ons in de dood zijn voorgegaan. Deze aandacht heeft niet alleen te maken met rouw en verwerking, maar ook met een diep aanvoelen dat het menselijk leven meer moet zijn, dan de jaren die we hier op deze aarde doorbrengen. Vandaag de dag is het zeker niet vanzelfsprekend om veel stil te staan bij het leven na de dood. We voelen ons eigenlijk zekerder bij het leven van het moment, ook al kent dat vaak veel moeilijkheden en lijden. Maar onze zorg voor de graven laat zien dat we spontaan toch weten dat er meer moet zijn.   

Het geloof in een leven na de dood hoort wezenlijk bij het christendom. We geloven dat Christus uit de dood is verrezen, en dat Hij ons zo is voorgegaan naar het eeuwige leven. Diezelfde God die daar op ons wacht, staat echter ook aan het begin van ons bestaan. Ons leven is een geschenk uit Zijn hand, ondanks alles dat ons leven soms ook wel moeilijk kan maken.        

Dit zijn geen mooie woorden, maar heeft betekenis voor ons leven. Dat we ons leven aan God te danken hebben, maakt het immers bijzonder veel waard. Wie dat niet kan herkennen, die doet zichzelf erg te kort. Wat een geweldige troost en geruststelling mag het zijn, dat we de moeite waard zijn ondanks alles en in iedere situatie!        

Juist de kwetsbaarheid van het bestaan maakt het zinvol om steeds te blijven zoeken naar wat belangrijk en goed is in het leven. Ook wie in de verdrietige omstandigheid is dat hij op die vraag geen antwoord vindt, is als mens waardevol, maar hoe mooi is het om te zoeken naar de mooie dingen.

We mogen elkaar bij die zoektocht helpen. We horen als mensen en als gelovigen immers bij elkaar, en we zijn met elkaar verbonden. Dat is misschien niet heel gemakkelijk te ervaren, maar het is voor mensen wel heel belangrijk. Daarom is het bijvoorbeeld zo de moeite waard om naar de kerk te gaan! En als het leven hier op aarde een einde neemt… dan verzorgen we de graven en bidden we: want het leven gaat door.

Lambert Hendriks – moraaltheoloog en rector Grootseminarie Rolduc


Jezus is geboren

Jezus is geboren. Dat is wat we met Kerstmis vieren. We weten het wel, maar soms is het goed om er aan herinnerd te worden. Jezus is namelijk niet zo maar een baby, maar Gods zoon. In een klein en weerloos kind is God mens geworden en onder ons komen wonen. Dát is de diepere betekenis van Kerstmis.

Kunstenaars hebben het kersttafereel door de eeuwen heen op tal van manieren vorm gegeven. De Limburgse schilder Patrick Creyghton (1934) deed het ook op zijn manier. Hij staat erom bekend dat hij zijn directe omgeving in zijn kunst vewerkt. Zo maakte hij een schilderij waarbij een herder met zijn kudde door het Limburgse Heuvelland loopt. Wie goed kijkt, ziet op de achtergrond de mergelgrotten van Bemelen. Hoog in de lucht hangen de engelen, die de geboorte van Jezus aankondigen. Jezus is geboren. Niet alleen toen ver weg in Bethlehem, maar ook nu voor ons in Limburg. Dat is wat de kunstenaar wil zeggen. 

Dit jaar is van het schilderij van Creyghton een poster uitgegeven die ons helpt om aan iedereen die het zien en horen wil te zeggen: “Jezus is geboren”. De poster is verspreid op alle katholieke scholen en in alle parochies in Nederland. Ook in onze kerk hangt de poster. U kunt ‘m zelf ook bestellen via www.carolushuis.nl

Voor de parochiebladredacties: vanaf begin november zijn afbeeldingen van de poster en andere begeleidende teksten te downloaden. Onder meer via de website van het bisdom www.bisdom-roermond.nlof de site van de Nederlandse katholieke schoolraad: www.nksr.nl 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt