Artikelen oktober 2017

Het bisdom publiceert elke maand een aantal kant en klare berichten voor parochiebladen, parochiewebsites of andere publicaties. U kunt de berichten hieronder gratis downloaden voor uw publicaties. Als u uw mailadres doorgeeft op persdienst@bisdom-roermond.nl krijgt u de berichten maandelijks in uw mailbox.

Download hier de WORD-versie van de berichten >>


Bij oktober rozenkransmaand

Gebed tot Maria

Ook tot mij, Maria
komt een boodschap,
die mijn leven omvormen kan
tot een lofzang van vreugde. 

Leer mij opmerkzaam zijn.
Maak het stil, heel diep in mij.
Ik weet dat God mij uitkiest
voor een taak,
die ik alleen vervullen kan
en die zonder mijn ‘ja’
nooit wordt gedaan.

Leer mij ‘ja’ zeggen, zoals Gij.
Slechts als mijn leven een ja-woord is,
zal het ‘mijn’ leven zijn. 

Amen.

Uit: Bij de Heer zijn, gebedenboek van de Broeders van Liefde


Wereldmissiemaand 2017: Burkina Faso
Een oprecht hart wordt altijd beantwoord

In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in Burkina Faso. Het West-Afrikaanse land is relatief vreedzaam, maar zeer arm.

Het land van de oprechte mensen
Het voormalige Opper-Volta veranderde zijn naam in 1984 in Burkina Faso. De naam betekent: land van de oprechte mensen. Het is een van de armste landen ter wereld. Een groot deel van de bevolking leeft van de landbouw. Met name de regio’s die in de Sahelzone liggen, worden hard getroffen door klimaatveranderingen en droogteperiodes. 

Hulp voor meisjes en vrouwen
De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt voor haar 18euitgehuwelijkt. Steeds vaker verzetten meisjes zich tegen dit lot van een gedwongen huwelijk. Ze vluchten en vinden bescherming bij zusters of in gezinnen van catechisten.
Het geloof in hekserij is in Burkina Faso wijd verbreid. De slachtoffers zijn meestal oudere vrouwen. In het opvangcentrum Delwendé in Ouagadougou wonen 245 vrouwen die uit hun dorpsgemeenschap zijn verstoten, omdat ze heks zouden zijn. 

Missio helpt
De katholieke kerk blijft niet aan de zijlijn staan. Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. Daarom steunt Missio de zusters en de catechistenfamilies die de meisjes opvangen en de van hekserij beschuldigde vrouwen. Een derde project betreft de kinderen en jongeren die werken in de illegale goudmijnbouw.

Help onze medegelovigen in Burkina Faso
Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerkenin de collecte op Missiezondag 22 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl


Fakkeltocht in teken Fátima

Het 100-jarig jubileum van de Mariaverschijningen in Fátima staat centraal tijdens de jaarlijkse fakkeltocht, die op 7 oktober in Roermond wordt gehouden. Die dag is het de 31e keer dat de bidtocht van de kathedraal naar de bedevaartkapel van Onze-Lieve-Vrouw In ’t Zand trekt. Belangstellenden uit heel Limburg zijn welkom om hieraan deel te nemen. 

De fakkeltocht werd voor het eerst gehouden tijdens het Mariajaar 1987/1988. Sindsdien trekt de stoet met honderden deelnemers elk jaar op de eerste zaterdag van oktober door Roermond. Om 18.30 uur is er een eucharistieviering met hulpbisschop Everard de Jong in de kathedraal. Aansluitend vertrekt de tocht vanaf de Markt naar de kapel. Fakkels en lampionnen zijn ter plekke voor twee euro verkrijgbaar. 

De tocht wordt afgesloten met een korte gebedsdienst. Aansluitend is er voor belangstellenden gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste en het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening. Op het plein vóór de kapel worden drankjes en snacks aangeboden. Er rijdt een pendelbus om deelnemers na afloop terug te brengen naar het centrum van Roermond. Vooraf aanmelden hoeft niet.


Zondag 8 oktober: Dag van de Kerkmuziek

Wat is een kerk zonder muziek? Muziek hoort bij de liturgie. Zingen is dubbel bidden, zeggen we wel eens. Maar ook andere vormen van muziek in de kerk kunnen heel mooi en sfeervol zijn. Om het belang van kerkmuziek te onderstrepen, houdt de Sint-Gregoriusvereniging op zondag 8 oktober in Roermond een Dag van de Kerkmuziek. 

De bijeenkomst begint om 14.00 uur in de Caroluskapel (Swalmerstraat 100) en wordt afgesloten in de kathedraal (Markt). Er is een orgelworkshop door Jean-Pierre Steijvers en een workshop gregoriaans door Cyriel Tonnaer. Tijdens deze middag wordt ook ‘Jubelt voor God’ gepresenteerd, een verzameling psalmen van componist Ad Voesten. Kamerkoor ‘Contrast’ zal er medewerking aan verlenen. Ook het mooiste werk van de Heerlense organist en componist Jan Seevens wordt die middag gepresenteerd door ‘Capella sine nomine’ onder leiding van Jo Louppen. 

De Dag van de Kerkmuziek wordt afgesloten met een gezongen vesperdienst om 17.00 uur in de kathedraal, met gezangen uit beide genoemde bundels die op deze middag gepresenteerd worden. Bij deze gezongen vesperdienst zal bisschop Mgr. Frans Wiertz aanwezig zijn. Het de laatste keer dat hij als bisschop van Roermond bij de Gregoriusvereniging aanwezig is. Daarom is voor die gelegenheid een mooi afscheidslied geschreven. Alle informatie en de mogelijkheid om aan te melden, is te vinden op de website van de St.-Gregoriusvereniging: www.sgv-roermond.nl.


Ontmoetingsdagen Biddende Moeders 

Deze maand zijn er twee ontmoetingsdagen van de gebedskring Biddende Moeders. Op 10 oktober vindt deze plaats in Venray en op 18 oktober in Ubachsberg. Alle moeders, oma’s en vrouwen met een hart voor kinderen zijn van harte welkom. 

Biddende Moeders bestaat uit groepjes vrouwen die regelmatig bij elkaar komen om samen te bidden. In Limburg bestaan 37 groepen biddende moeders die wekelijks of om de twee weken bij elkaar komen om te bidden voor hun kinderen, kleinkinderen en andere intenties wereldwijd. Biddende Moeders is een internationaal initiatief, dat in meer dan 120 landen actief is.

De ontmoetingsdagen zijn bedoeld om kennis te maken met de Biddende Moeders, voor ontmoeting, gebed en om inspiratie op te doen. In Venray wordt de dag gehouden in de parochiezaal naast de kerk aan de Leunseweg 5, in Ubachsberg in de pastorie aan de Kerkstraat 28. De ontmoetingsdagen beginnen om 9.30 uur en duren tot ongeveer 15.15 uur. Op het programma staan onder meer een presentatie van het initiatief Biddende Moeders, een gebedsmoment, een lunch (lunchpakket zelf meenemen) en een inleiding over de ‘De bruiloft te Kana’. De dag wordt afgesloten met een eucharistieviering.

Deze ontmoetingsdagen worden georganiseerd in samenwerking met het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom Roermond en Biddende Moeders Nederland. Aanmelden kan via regioverantwoordelijke Wies Mom van Biddende Moeders Limburg: wiesmom@kuriakon.nlof (0475) 589135.


Lezing Academie Rolduc: Het protestantisme bestaat niet

Eind deze maand is het precies vijfhonderd jaar geleden dat Maarten Luther zijn beroemde stellingen op de kerkdeur van Wittemberg spijkerde. De datum 31 oktober 1517 wordt gezien als het officiële begin van het protestantisme. Het hele jaar wordt dit al herdacht met een Lutherjaar. 

Maar Luther was niet de enige die pleitte voor een hervorming van de Kerk. In de 16eeeuw ontstond er een veelheid aan kerkelijke protestbewegingen, die wij nu samenvatten onder de noemer ‘protestanten’, maar die onderling vaak heel verschillende denkbeelden hadden. Nog steeds bestaat er een grote verscheidenheid in protestantse Kerken en bewegingen. 

Daarover gaat de lezing van historicus Régis de la Haye in de lezingenreeks Academie Rolduc, die op vrijdag 20 oktober wordt gehouden. De la Haye studeerde theologie in Fontenay-sous-Bois in Frankrijk en aan de UTP in Heerlen. Hij werkt nu onder meer als docent kerk- en kunstgeschiedenis aan de theologische opleidingen van het bisdom Roermond. Ook is hij als diaken verbonden aan de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht.

De lezing ‘Het protestantisme bestaat niet’ wordt gehouden in de seminarievleugel van Abdij Rolduc in Kerkrade en duurt van 19.00 uur tot 21.30 uur, inclusief koffiepauze en open dialoog. Na afloop van de avond is er de mogelijkheid voor de aanwezigen om met elkaar en de spreker na te praten. Aanmelden kan via academie.rolduc@gmail.com. Deelname kost vijf euro.


27 oktober: Augustinuslezing met oud-minister Ernst Hirsch Ballin

‘God in de stad’. Zo luidt de titel van de Augustinuslezing, die dit jaar wordt uitgesproken door Ernst Hirsch Ballin. Op vrijdag 27 oktober gaat de oud-minister in op de vraag waar God in de stad te vinden is? Oppervlakkig gezien lijkt God in de stad zoek, maar de vraag is of dat zo is. Steden zijn ook altijd broedplaatsen van nieuwe ontwikkelingen geweest. Als God present is in de ontmoeting met medemensen, kan Hij in de stad niet ver weg zijn. 

De titel van de lezing van Hirsch Ballin verwijst naar ‘De stad van God’, het politiek-theologisch hoofdwerk van Sint Augustinus, naar wie de Augustinuslezing is vernoemd. De lezing is een initiatief van de stichting Lève Rolduc, waarin oud-studenten van het internaat en het voormalig kleinseminarie Rolduc zich verenigd hebben. Rolduc was in het verleden bijna 700 jaar een abdij van Augustijner Koorheren.

Ernst Hirsch Ballin was meer dan acht jaar minister van Justitie en korte tijd minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook was hij lid van de Tweede en de Eerste Kamer en van de Raad van State. Sinds 1981 is hij actief als hoogleraar staats- en bestuursrecht. Hij is ook betrokken bij tal van maatschappelijke en culturele organisaties.

De lezing is voor iedereen toegankelijk. De bijeenkomst begint om 14.30 uur en duurt tot circa 17.00 uur. Aanmelden kan tot uiterlijk 20 oktober via www.stichtingleverolduc.nlof per post via Stichting Lève Rolduc, Heyendallaan 82, 6464 EP in Kerkrade onder vermelding van Augustinuslezing. 


Diakenwijding in kathedraal

Op zaterdag 28 oktober wordt in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond een nieuwe diaken voor ons bisdom gewijd. Het betreft Slaven Brajkovic van de beweging van de Neokatechumenale Weg. Hij woont in het grootseminarie Redemptoris Mater in Cadier en Keer en volgt de priesteropleiding aan het grootseminarie Rolduc in Kerkrade. 

Brajkovic komt uit Polen en woont al enkele jaren in Limburg. Hij wordt transeunt-diaken. Dat wil zeggen dat hij over enige tijd ook de priesterwijding zal ontvangen. De plechtigheid wordt geleid door hulpbisschop Everard de Jong. De diakenwijding begint om 10.30 uur en is voor iedereen toegankelijk.


Gezinsweekend in Steyl

Uit liefde voor U. Dat is de titel van een weekend voor katholieke gezinnen, dat van 13 tot en met 15 oktober in Steyl wordt gehouden. De titel verwijst naar de 100everjaardag van de verschijningen van Maria in Fátima, waarover dit weekend gaat.

Maria gaf destijds boodschappen aan drie kinderen. Wat betekenen haar woorden? Hoe kunnen ouders kinderen gevoelig maken voor het geloof? Ook wordt stilgestaan bij de vraag waar gezinnen in de hedendaagse samenleving tegenaan lopen als het om geloofsopvoeding gaat. Inleiders zijn pastoor Martin Otto en kapelaan Luc Simons.

Het Gezinsweekend vindt plaats van vrijdagavond tot en met zondagmiddag in het klooster van de Missiezusters van Steyl. Aan het weekend kunnen gezinnen deelnemen (voor kinderen en tieners is er een aangepast programma). Voor deelname wordt een richtbedrag van € 200 per gezin gevraagd. Aanmelden kan via m.rademaker@bisdom-roermond.nl.  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt